Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Old Master s.r.o.

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú  právne vzťahy medzi spoločnosťou Old Master s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“) a zákazníkmi elektronického obchodu www.shop.helgamadajova.com (ďalej len „zákazník“). Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú právne vzťahy i medzi dodávateľom a zákazníkmi vystupujúcimi ako podnikatelia s výnimkou častí týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Fakturačná adresa dodávateľa
Old Master s.r.o., sídlom Drozdia 4463/50, Chorvátsky Grob 900 25
zapísaná v obchodnom registri krajského súdu v Bratislave III, oddiel Sro, vložka 140618/B
Dodávateľ je platcom DPH. 

IČO: 52425134
DIČ: 2121021606
IČ DPH: SK2121021606

Prevádzkareň a poštová adresa 
Old Master s.r.o.
Drozdia 4463/50
Chorvátsky Grob
900 25

Tel: +421 907 366 765

Email: office@oldmaster.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK46 7500 0000 0040 2740 7984 ČSOB Banka a.s.

 

Obchodné vzťahy pomocou elektronických systémov sa riadia týmito podmienkami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a občianskym zákonníkom.

Tieto podmienky sú platné pre všetky obchodné vzťahy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom pre všetky obchodné vzťahy uzatvárané pomocou elektronických systémov na doménach, ktoré už dodávateľ prevádzkuje.

Objednávka tovaru a služieb

·  Objednávkou zo strany zákazníka vzniká zmluva o dielo. Od tohto momentu medzi zákazníkom a dodávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

·  Uzavretím zmluvy o diele zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

·  Dodávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy o diele odstúpiť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, dodávateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu zmluvy o diele nedôjde.

·  Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku sa dá zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, je zákazník povinný na svoje vlastné náklady dopraviť tovar späť k dodávateľovi. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom. V detaile každého výrobku i v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar skladom či nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, či sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Zrušenie objednávky

·  Odstúpenie od zmluvy o diele je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

·  Kupujúci a predávajúci majú právo sa dohodnúť na podmienkach a spôsobe mimosúdneho vybavovania sťažnosti spotrebiteľa. So sťažnosťou je možné sa obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, tzn. Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk).

Ceny

·  Ceny sa riadia platným aktuálnym cenníkom dodávateľa, resp. aktuálnou verziou cenníku v elektronickom systéme, ak nie je uvedené inak.

·  Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. To neplatí v prípade už uzatvorenej zmluvy o diele, kedy je zmena cien možná iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.

·  Ceny v zmluve o diele sú vždy účtované podľa cenníka platného v dobe prijatia objednávky, prípadne podľa dohody medzi zmluvnými stranami.

·  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmluvných cenách, a to na všetok tovar alebo v jednotlivých obchodných prípadoch. V takom prípade bude zákazníkovi pred objednávkou na vyžiadanie vypracovaná cenová ponuka v písomnej forme a zaslaná e-mailom. Zákazník potom objednávku zaslanú v písomnej forme alebo e-mailom potvrdí, že s individuálnou cenovou kalkuláciou – ponukou súhlasí.

Zásady vrátenia tovaru a peňazí (odstúpenie od zmluvy o diele)

·  Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iné odstúpiť od zmluvy o diele o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, od zmluvy o diele o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o diele o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od zmluvy o diele o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. Z dôvodu vyššie uvedených nie je možné vrátiť reklamný produkt už upravený podľa priania zákazníka. Grafický motív k tlači si totiž klient volí vždy sám a tento je teda prispôsobený priamo jeho požiadavkám.

·  Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, kedy sa nedá od zmluvy o diele odstúpiť, má zákazník v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od zmluvy o diele odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom zmluvy o diele je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od zmluvy o diele musí byť dodávateľom odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od zmluvy o diele môže zákazník zasielať mimo iné na adresu prevádzky dodávateľa či na adresu elektronickej pošty dodávateľa info@helgamadajova.com .

·  V prípade odstúpenia od zmluvy o diele podľa vyššie uvedených obchodných podmienok sa zmluva o diele od počiatku ruší. Tovar musí byť dodávateľovi vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi zákazník od zmluvy o diele, nesie zákazník náklady spojené s navrátením tovaru dodávateľovi, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

·  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa vyššie uvedených obchodných podmienok vráti dodávateľ peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy o diele zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich dodávateľ od zákazníka prijal. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od zmluvy o diele, dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

·  Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie zmluvy o diele.

·  V prípadoch, kedy má zákazník v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od zmluvy o diele odstúpiť, je dodávateľ tiež oprávnený kedykoľvek od zmluvy o diele odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru zákazníkom, a to iba v prípadoch, ktoré sú uvedené vyššie v časti Objednávka tovaru a služieb. V takomto prípade vráti dodávateľ zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený zákazníkom.

Dodacie podmienky

Skladové položky objednaného tovaru budú podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodané v čo najkratšej dobe. Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi:

·  Prepravcom zásielok, obvykle do 3-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky dodávateľom. V prípade neskladových položiek sa lehota dodania môže líšiť, termín dodania oznámi dodávateľ zákazníkovi na požiadanie. V prípade predĺženia dodacej lehoty bude zákazník dodávateľom včas informovaný vopred. Tovar sa považuje za dodaný predaním tovaru k preprave zmluvnému dopravcovi. Súčasťou zásielky je i dodací list, ktorý zašle zákazník podpísaný a datovaný najneskôr do piatich dní späť na poštovú adresu dodávateľa v prípade, že zásielka nie je doručená bez vád súčasne s uvedením reklamovaných vád.

·  Pri prevzatí tovaru od zmluvného dopravcu je zákazník povinný tovar bezodkladne skontrolovať. V prípade zjavných známok poškodenia spôsobených pri preprave je zákazník povinný spísať reklamáciu priamo s dopravcom a zaslať späť dodávateľovi dodací list najneskôr do piatich dní od prevzatia zásielky s uvedením konkrétnych výhrad k zásielke. V prípade zjavných známok poškodenia, ktoré zákazník zistí pri rozbalení tovaru, je povinný bezodkladne informovať dodávateľa do 24 hodín od dodania, prípadne v primeranej dobe s ohľadom na jeho možnosti, a to telefonicky alebo elektronickou poštou s uvedením popisu vád a identifikáciou zásielky. Zákazník berie na vedomie, že na reklamáciu zjavných vád tovaru, ktorý oznámi po tejto lehote, nemusí brať dodávateľ na vedomie.

·  Tovar s označením „Krehké“ je dodávateľom balený do nepoškodených krabíc a prelepený špeciálnou páskou. V prípade, že dopravca dodá zásielku s označením Krehké v zjavne inej či poškodenej krabici, špatne zabezpečenej či inak neštandardne prevedenej, môže zákazník takúto zásielku prevziať iba na vlastné riziko. Na prípadné reklamácie vád tovaru v takomto prípade nebude brať dodávateľ na vedomie.

Kvalita tovaru

·  Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar či služby objednané zákazníkom vo vopred dohodnutom množstve, akosti a prevedení. V prípade že si toto zmluvné strany nedojednali, plní dodávateľ v akosti a prevedení vhodných pre účel vyplývajúci zo zmluvy, inak pre účel obvyklý.

·  Zákazník prehlasuje, že sa zoznámil s popisom vlastností a kvality tovaru alebo služieb uvedených v elektronickom systéme, tlačenom katalógu dodávateľom alebo prostredníctvom predchádzajúcej písomnej či telefonickej komunikácie s dodávateľom. Pokiaľ už objednávku zadal, predpokladá sa, že je s tovarom a jeho vlastnosťami dostatočne oboznámený.

·  Ak požaduje klient atypické prevedenie tovaru alebo atypický tovar ako taký, musí byť táto požiadavka výslovne uvedená v objednávke spolu s presnou špecifikáciou požadovanej vlastnosti či prevedeniu tovaru. Prijatie takejto objednávky musí byť s dodávateľom vopred dohodnuté a písomne potvrdené.

Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, sa dajú vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

·  Platba vopred – Pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

·  Platobná karta

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť predané k posúdeniu ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

·  V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa“.

·   Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo behom prepravy prísť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar je nutné poistiť.

·  Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

·  Vadný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená plná kúpna cena. Náklady na spätné odoslanie dodávateľovi znáša kupujúci. 

·  K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré zákazník s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.

·  Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používaniu produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

·  Tovar je z hygienických dôvodov k reklamácii prijatý iba riadne vyčistený.

·  Pokiaľ výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená u výrobku v katalógu.

·  Pri zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

·  O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíku a termínu doručenia.

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Old Master s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.shop.helgamadajova.com , prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Old Master s.r.o.

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá už bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP nebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie zmienené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej, alebo dočasnej. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vaším súhlasom, slúžia pre posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

Záverečné ustanovenia

·  Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.12.2022.

·  Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť či neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť zmluvy ako celku ani iných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ je takéto neplatné či neúčinné ustanovenie oddeliteľné od zvyšku zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenia nahradiť novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojim obsahom bude čo najvernejšie odpovedať podstate a zmyslu pôvodného.

·  Dodávateľ si vyhradzuje právo prevádzať zmeny týchto podmienok. Učiní tak vždy písomne a zmeny zverejní obvyklým spôsobom. Dodávateľ si vyhradzuje v jednotlivých obchodných prípadoch právo na individuálnu úpravu týchto obchodných podmienok, vždy však po predchádzajúcej dohode s klientom.